انجمن مراکز توانبخشی استان خراسان رضوی

قابل توجه کلیه مراکز استان قابل توجه کلیه مراکز استان
سلام همکارخوب نامه مصوب هیات وزیران مربوط به یارانه مراکز توانبخشی که از سال 97 بایستی پرداخت شود. باتشکر انجمن