انجمن مراکز توانبخشی استان خراسان رضوی

قابل توجه مراکز غیر دولتی واگذاری پرونده های توانبخشی قابل توجه مراکز غیر دولتی واگذاری پرونده های توانبخشی
سلام همکاران خوب.مراکز غیردولتی واگذاری پرونده های توانبخشی خواهشمنداست نسبت به آماده کردن وارسال فایل اکسل واگذاری پرونده های توانبخشی 4 ماهه (آذر. دی. بهمن. و اسفند1396)تاتاریخ 1397/01/20 به این انجمن اقدام نمایند.پرینت نهایی فایل مربوطه پس ازبررسی وتایید کلیه لیستها توسط انجمن و بهزیستی شهرستان مشهد اخذ میگردد. لازم به توضیح است درصورت انتقال پرونده توانبخشی ازمرکزی به مرکز دیگر مشخصات توانخواه ترخیصی می بایست در لیست یارانه مرکز مبدا ثبت گردد و مرکز مقصد از ماه بعد، نسبت به ثبت درلیست اقدام نماید.این تبصره فوق مربوط به مراکز خصوصی میباشد. و پرونده های مجتمع های دولتی مشمول قانون فوق نمی باشد.باتشکر انجمن