انجمن مراکز توانبخشی استان خراسان رضوی

قابل توجه روسای محترم مراکز دولتی و غیر دولتی قابل توجه روسای محترم مراکز دولتی و غیر دولتیسلام همکاران خوب باعرض تبریک و شاد باش جهت سال نو به اطلاع میرساند
احتراما با عنایت به اینکه تخصیص اعتبارات برقراری مستمری جهت توانخواهان منوط به ثبت آنها به عنوان پشت نوبت مستمری می باشد .، با توجه به آمار گیری از سامانه کلیک ویوتنها 1700 توانخواه به عنوان پشت نوبت دریافت مستمری ثبت شده است لذا مقتضی است کلیه روسای محترم مراکز دولتی و غیر دولتی با اولویت در اسرع وقت نسبت به ثبت اطلاعات پایه افراد واجد شرایط ثبت نوبت دریافت مستمری دراسرع وقت اقدام نمایند بدیهی است مسئولیت عدم ثبت اطلاعات توانخواهان به عنوان پشت نوبت مستمری، به عهده رئیس مجتمع خواهد بود.
نکته: جهت ثبت توانخواهان به عنوان پشت نوبت حتما باید کلیه اطلاعات پایه ای اعم از تحصیلی ، بیمه، مسکن و000 ثبت گردد در غیر این صورت فرد به عنوان پشت نوبت در سامانه قابل مشاهده نخواهد بود...لازم به یادآوری است موارد فوق مربوط به پرونده های غیرمستمری بگیر واجدشرایط برقراری مستمری میباشد. باتشکر انجمن.