اجرای طرح دوستی با نویسنده

اجرای طرح دوستی با نویسنده

30 آبان 1397

همزمان با هفته کتاب و کتابخوانی.با حضور خانم هادیزاده نویسنده کتابهای داستان مدیریت پسماند و کارشناسان آموزش سازمان مدیریت پسماند در شادان