با کودک بد قلق و ناآرام چه کنیم ؟

با کودک بد قلق و ناآرام چه کنیم ؟

12 مرداد 1398

نکته:
این کودکان ممکن است که برای یادگیری مهارت های حرکتی جدید مانند بستن بند کفش یا پریدن به زمان احتیاج داشته باشند. ممکن است که آن ها کند باشند. اما با کمک تمرین می توانند بر این مهارت ها تسلط پیدا کنند.