کودکی که گوش نمی دهد و نمی تواند هیچ کاری را تا آخر انجام دهد

کودکی که گوش نمی دهد و نمی تواند هیچ کاری را تا آخر انجام دهد

4 خرداد 1398

نکته:
برای کمک به جهت یابی کودک سعی کنید سر نخ های فضایی واضح و آشکاری در محیط کودک قرار دهید. مثلا در اطراف نوشته های روی تخته سیاه یا دور تکالیف مدرسه ی او خط کشی و جدول بندی کنید تا توجه او به نکات و جزییات مهم جلب شود.
نکته 2:
این کودکان به فضا احتیاج دارند . در کلاس آن ها به میز و صندلی احتیاج دارند و برایشان سخت است که روی زمین بنشینند. ممکن است دوست نداشته باشند دیگران به آن ها دست بزنند و ترجیح می دهند خودشان لمس کردن را شروع کنند.