شبکه آموزشی و تخصصی ایران پرونت


آخرین مطالب

قابل توجه مراکز غیر دولتی واگذاری پرونده های توانبخشی. قابل توجه مراکز غیر دولتی واگذاری پرونده های توانبخشی.
سلام همکاران خوب. قابل توجه مراکز غیر دولتی واگذاری پرونده های توانبخشی. مراکزیکه واجدین شرایط برقراری مستمری را دارند نسبت به ثبت پشت نوبت مستمری درسامانه پی منت دراسرع وقت اقدام نمایید .بدیهی است عدم اقدام بموقع موجب کاهش سقف برقراری مستمری خواهد شد.(جهت کسب اطلاعات بیشتر باخانم حاتمی تماس حاصل نمایید.) باتشکر انجمن
قابل توجه کلیه مراکز قابل توجه کلیه مراکز
سلام همکاران خوب لطفا پیوست بخشنامه تعطیلات نوروزی مراکز مطالعه شود.باتشکر انجمن.
دانلود فایل های پیوست :
- دانلود پیوست اول
- دانلود پیوست دوم

جدول اطلاعات واگذاری پرونده های توانبخشی (واحدهای مددکاری) جدول اطلاعات واگذاری پرونده های توانبخشی (واحدهای مددکاری)
تصحیح. سلام همکاران خوب ( واحدهای مددکاری) لطفا فایل پیوست را آماده کرده و تا 96/12/22 برای خانم حاتمی ارسال نمایید. حتما فاقد سی بی آر باشد و تصحیح طبق لیست پرونده های موجود درمرکز ( اسفندماه) تهیه گردد. درصورتیکه این فایل تا تاریخ مذکور آماده وارسال به خانم حاتمی نشود حق الزحمه آبانماه پرداخت نمیگردد.)باتشکر انجمن
دانلود فایل های پیوست :
- دانلود پیوست اول

قابل توجه کلیه مراکز قابل توجه کلیه مراکز
سلام همکاران خوب لطفا نسبت به ارسال لیستهای اسفندماه مراکز خود تا 96/12/12 اقدام نمایید. باتشکر انجمن
قابل توجه مراکز شبانه روزی قابل توجه مراکز شبانه روزی
سلام همکاران خوب مراکز شبانه روزی. لطفا سریعا لیستهای مجهولین بهمن ماه واسفندماه مرکزخودرا ارسال فرمایید.باتشکر انجمن.

صفحه 8 از 8