شبکه آموزشی و تخصصی ایران پرونت


آخرین مطالب

گفتاردرمانی گفتاردرمانی
سلام همکارخوب. بدلیل سرعت پایین اینترنت در ۹۷/۰۲/۱۳ فایل مجدد ارسال گردید.لطفا فایل پیوست را مطالعه فرمایید. باتشکرانجمن
برگزاری کارگاه بویت برگزاری کارگاه بویت
سلام همکارخوب.بدلیل پایین بودن سرعت اینترنت درتاریخ ۹۷/۰۲/۱۳ وارسال نشدن فایل مجددا فایل ارسال گردید.باتشکر انجمن
بخشنامه. بخشنامه. قابل توجه کلیه مراکز بخشنامه. بخشنامه. قابل توجه کلیه مراکز
سلام همکارخوب.بدلیل پایین بودن سرعت اینترنت در مورخ ۹۷/۰۲/۱۳ فایل مجدد ارسال گردید. لطفا فایل پیوست را مطالعه فرمایید.باتشکر انجمن
قابل توجه کلیه مراکز استان قابل توجه کلیه مراکز استان
تعرفه دستمزد تعیین شده درسال 97 طبق فایل پیوست
دانلود فایل های پیوست :
- دانلود پیوست اول

قابل توجه کلیه مراکز روزانه استان قابل توجه کلیه مراکز روزانه استان
توضیحات درباره نحوه پر کردن جداول 19 گانه
*همکاران خوب ازجدول شماره 1 تا جدول شماره 13 مربوط به اطلاعات وآمار مراکز توانبخشی روزانه با کاربری های تخصصی می باشد. موردیکه دراین زمینه همکاران خوب می بایست توجه فرمایند این است که قسمت مربوط به تعداد افراد بهره مند از کمک هزینه ایاب و ذهاب صفر اعلام گردد.
*ستون مربوط به سرانه یارانه بایستی با مبلغ یارانه مصوب هیات وزیران سال1396 بر طبق درجه مرکز پر شود.
*جدول شماره 16 که مربوط به مددجویان مراکز گروه هدف می باشد ضرورت دارد طبق اطلاعات مرکز پر شود. دراین قسمت نیزهمکاران دقت فرمایند ستون بهره مند از کمک هزینه ایاب و ذهاب صفر لحاظ گردد.
*جدول شماره 17 (پرسنل مراکز) در این جدول دقت شود پرداختها بایستی منطبق با پرداختهای واقعی مرکز که در سال 1397 اعمال میگردد. لحاظ شود.
*جدول شماره 18 (نیازهای آموزشی) با توجه به نیازهای آموزشی هر مرکز مدیران می توانند اعلام نظر کنند. نمونه ازاین نیازها درسایت انجمن مراکز توانبخشی استان خراسان رضوی موجود است. (در واتس آپ نیز اعلام میگردد.)
*توضیحات جدول شماره 19: قیمت تمام شده خدمات مراکز توانبخشی روزانه:
*ستون یارانه بگیر: منظور از یارانه بگیر: افرادیست که درمرکز شامل یارانه می شوند. بدون یارانه. مددجوی آزاد
*تعداد کارکنان تمام وقت: منظور پرسنلی است که طبق دستورالعمل تخصصی تمام هفته و طبق ساعت دستورالعمل فعال هستند
*و پرسنل پاره وقت: نیروهای تخصصی که مطابق با دستورالعمل می بایستی در مرکز حضور داشته باشند.
*ستون جمع مبلغ حقوق پرداختی ماهیانه کارکنان بایستی با جمع حقوق جدول شماره 17 قسمت پرسنل مراکز مطابقت داشته باشد.
*ستون جمع بیمه پرداختی ماهیانه برای کارکنان بایستی به تعداد پرسنل بیمه شده براساس نرخ بیمه سال 97 که مبلغ 3672000 ریال برای هرنفر می باشد در نظر گرفته شود.
تبصره: در صورتیکه پرسنل شما از مخفف بیمه از محل هدفمندی پوشش بیمه ای گروههای خاص (بخشنامه شماره 8) استفاده می کند مبلغ 856840ریال (همان سهم کارگر) بایستی از سهم بیمه پرسنل شامل این مخفف کسر گردد.
*ستون مربوط به هزینه ماهیانه برای ناهار و میان وعده : منظورمجموع هزینه های انجام شده بابت ناهار و میان وعده میباشد. که 1 نمونه آن درسایت انجمن مراکز توانبخشی استان خراسان رضوی قابل رویت است ( با برآورد هزینه ها)
*ستون هزینه تعمیرات و تجهیزات بصورت ماهیانه که بطور نمونه در سایت آورده شده.
*ستون متوسط مبلغ یارانه دریافتی از بهزیستی درسال 97 برای تمام خدمت گیرندگان براساس درجه مرکز و نرخ مصوب هیات وزیران در سال 1396 خواهد بود.
*ستون متوسط هزینه دریافتی از بهزیستی برای کمک هزینه بهبود تغذیه برای مراکز شامل نفری 50000 تومان ضربدر تعداد خدمت گیرندگان در هرماه می باشد.
*ستون متوسط مبلغ دریافتی کمک هزینه ایاب وذهاب را می توانیم الف: یا صفر لحاظ کنیم( باتوجه به اینکه درسال 97 ردیف بودجه ای بابت هزینه ایاب و ذهاب امکان دارد محاسبه نگردد.
یا همکاران می توانند بجای عنوان این قسمت از جدول که متوسط کمک هزینه دریافتی سرویس ایاب وذهاب از سازمان بهزیستی است عنوان ستون را تغییر دهند به متوسط هزینه پرداختی مراکز بابت هزینه سرویس ایاب و ذهاب بصورت ماهیانه. مطابق جدول سایت ) ودر آن هزینه ای که جهت ایاب و ذهاب ماهانه پرداخت می نمایند لحاظ نمایند.
*ستون آخررا نیز مراکز میتوانند به متوسط مبلغ دریافتی از خانواده بعنوان شهریه و سرویس ایاب و ذهاب بصورت ماهیانه تغییر دهند و دراین ستون هر آنچه بابت شهریه و سرویس ایاب و ذهاب از خانواده دریافت می کنند لحاظ فرمایند.
1- آدرس سایت انجمن مراکز توانبخش استان خراسان رضوی http://www.iranpronet.com/KhorasanRazavi
قابل توجه کلیه مراکزشبانه استان قابل توجه کلیه مراکزشبانه استان
سلام همکار خوب. لطفا لیست مجهول الهویه فروردین واردیبهشت مرکز خود را براساس آخرین جدول ارسالی مجهول الهویه تنظیم فرمایید. لیست فروردین واردیبهشت، بانرخ 640000 تومان لحاظ گردد.
بیماران خاص با نرخ 770000هزار تومان
ولیست مجهول جداگانه بانرخ 45500 تومان تهیه گردد.
باتشکر انجمن
قابل توجه کلیه مراکز شبانه استان قابل توجه کلیه مراکز شبانه استان
سلام همکار خوب. لطفا لیست مجهول الهویه فروردین واردیبهشت مرکز خود را براساس آخرین جدول ارسالی مجهول الهویه تنظیم فرمایید. لیست فروردین واردیبهشت، بانرخ 640000 تومان لحاظ گردد.
بیماران خاص با نرخ 770000هزار تومان
ولیست مجهول جداگانه بانرخ 45500 تومان تهیه گردد.
باتشکر انجمن
قابل توجه کلیه مراکزروزانه ذهنی استان قابل توجه کلیه مراکزروزانه ذهنی استان
سلام همکارخوب. لطفا نسبت به تنظیم لیست یارانه فروردین واردیبهشت مرکز خود باتعرفه جدید، فروردین دراسرع وقت و اردیبهشت تا97/02/17 اقدام فرمایید باتشکرانجمن.
قابل توجه کلیه مراکز توانبخشی مشهد قابل توجه کلیه مراکز توانبخشی مشهد
سلام همکارخوب لطفا فایلهای پیوست را برداشته و حداکثر تا پایان وقت اداری شنبه مورخ 97/02/8 به ایمیل انجمن azadi91@ymail.com ارسال فرمایید. باتشکرانجمن
فوری. فوری. قابل توجه مراكز شبانه اعصاب وروان وذهني فوری. فوری. قابل توجه مراكز شبانه اعصاب وروان وذهني
سلام همکارخوب. لطفا جدول پیوست زیر را پر و نهایت تاساعت 12 امروز مورخ 97/01/28 به ایمیل انجمن ارسال فرمایید. باتشکر انجمن.
دانلود فایل های پیوست :
- دانلود پیوست اول


صفحه 6 از 8