شبکه آموزشی و تخصصی ایران پرونت


آخرین مطالب

قابل توجه روسای محترم مراکز دولتی و غیر دولتی قابل توجه روسای محترم مراکز دولتی و غیر دولتیسلام همکاران خوب باعرض تبریک و شاد باش جهت سال نو به اطلاع میرساند
احتراما با عنایت به اینکه تخصیص اعتبارات برقراری مستمری جهت توانخواهان منوط به ثبت آنها به عنوان پشت نوبت مستمری می باشد .، با توجه به آمار گیری از سامانه کلیک ویوتنها 1700 توانخواه به عنوان پشت نوبت دریافت مستمری ثبت شده است لذا مقتضی است کلیه روسای محترم مراکز دولتی و غیر دولتی با اولویت در اسرع وقت نسبت به ثبت اطلاعات پایه افراد واجد شرایط ثبت نوبت دریافت مستمری دراسرع وقت اقدام نمایند بدیهی است مسئولیت عدم ثبت اطلاعات توانخواهان به عنوان پشت نوبت مستمری، به عهده رئیس مجتمع خواهد بود.
نکته: جهت ثبت توانخواهان به عنوان پشت نوبت حتما باید کلیه اطلاعات پایه ای اعم از تحصیلی ، بیمه، مسکن و000 ثبت گردد در غیر این صورت فرد به عنوان پشت نوبت در سامانه قابل مشاهده نخواهد بود...لازم به یادآوری است موارد فوق مربوط به پرونده های غیرمستمری بگیر واجدشرایط برقراری مستمری میباشد. باتشکر انجمن.
قابل توجه مراکز غیر دولتی واگذاری پرونده های توانبخشی. قابل توجه مراکز غیر دولتی واگذاری پرونده های توانبخشی.
سلام همکاران خوب. قابل توجه مراکز غیر دولتی واگذاری پرونده های توانبخشی. مراکزیکه واجدین شرایط برقراری مستمری را دارند نسبت به ثبت پشت نوبت مستمری درسامانه پی منت دراسرع وقت اقدام نمایید .بدیهی است عدم اقدام بموقع موجب کاهش سقف برقراری مستمری خواهد شد.(جهت کسب اطلاعات بیشتر باخانم حاتمی تماس حاصل نمایید.) باتشکر انجمن
قابل توجه کلیه مراکز قابل توجه کلیه مراکز
سلام همکاران خوب لطفا پیوست بخشنامه تعطیلات نوروزی مراکز مطالعه شود.باتشکر انجمن.
دانلود فایل های پیوست :
- دانلود پیوست اول
- دانلود پیوست دوم

جدول اطلاعات واگذاری پرونده های توانبخشی (واحدهای مددکاری) جدول اطلاعات واگذاری پرونده های توانبخشی (واحدهای مددکاری)
تصحیح. سلام همکاران خوب ( واحدهای مددکاری) لطفا فایل پیوست را آماده کرده و تا 96/12/22 برای خانم حاتمی ارسال نمایید. حتما فاقد سی بی آر باشد و تصحیح طبق لیست پرونده های موجود درمرکز ( اسفندماه) تهیه گردد. درصورتیکه این فایل تا تاریخ مذکور آماده وارسال به خانم حاتمی نشود حق الزحمه آبانماه پرداخت نمیگردد.)باتشکر انجمن
دانلود فایل های پیوست :
- دانلود پیوست اول

قابل توجه کلیه مراکز قابل توجه کلیه مراکز
سلام همکاران خوب لطفا نسبت به ارسال لیستهای اسفندماه مراکز خود تا 96/12/12 اقدام نمایید. باتشکر انجمن
قابل توجه مراکز شبانه روزی قابل توجه مراکز شبانه روزی
سلام همکاران خوب مراکز شبانه روزی. لطفا سریعا لیستهای مجهولین بهمن ماه واسفندماه مرکزخودرا ارسال فرمایید.باتشکر انجمن.
فایل اسامی اشتغال مددجویان مراکز مددکاری فایل اسامی اشتغال مددجویان مراکز مددکاری
سلام همکاران خوب. لطفا اسامی مددجویان تحصیل کرده ومتقاضیان اشتغال به کار مددجویان مددکاری مرکز خودرا طبق فایلهای پیوست آماده کرده و تا آخروقت اداری امروز دوشنبه 96/12/07 برای خانم حاتمی ایمیل نمایید. باتشکر انجمن
دانلود فایل های پیوست :
- دانلود پیوست اول
- دانلود پیوست دوم

نمونه فایل مابه التفاوت مهرماه 96 و عملکردآبان 96 نمونه فایل مابه التفاوت مهرماه 96 و عملکردآبان 96
سلام همکارخوب طبق این فایل مابه التفاوت مهرماه96 وعملکرد آبان ماه 96 مرکزخودرا بصورت روال گذشته( پرینت بامهروامضا مرکز و سی دی و نامه و غیره) که هرماه انجام میدادید لطفا آماده کرده وتا ساعت یک روزدوشنبه مورخ 96/12/07 تحویل انجمن گردد. (واحدهای مددکاری مراکز غیردولتی)باتشکر انجمن.
دانلود فایل های پیوست :
- دانلود پیوست اول


صفحه 2 از 8